GDPR info

GDPR – information från Lexur Consultores SL – Abogados (nedan Lexur)

Den 25 maj 2018 kommer Europa att ha nya gemensamma bestämmelser om behandling av personuppgifter då den nya EU-förordningen GDPR, (General Data Protection Regulation) kallad dataskyddsförordningen träder i kraft. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

Ansvarig för hantering av klienter/kunders (i fortsättningen klient) personuppgifter är firmatecknaren José García-Valdecasas.

Namn och e-postadress, postadress och telefonnummer sparas endast under den tid som krävs för att Lexur skall kunna utföra uppdraget och ge klient den ultimata rådgivningen som Lexur ansvarar för.

Personnummer och organisationsnummer används enbart när klient har hamnat i en tvist, det är nämligen obligatoriskt att ange dessa när man inlämnar ansökan om stämning eller betalningsföreläggande. Så fort tvisten är återkallad eller vunnit laga kraft så tas nummer-uppgifterna bort digitalt. Det finns fortfarande kvar i pappersform under 15 års tid hos
Lexur. Akterna destrueras sedan.

Uppgifter kan således komma att vidarebefordras till domstolar och andra myndigheter, banker, försäkringsbolag eller andra som vi har samarbete med för att utföra uppdrag för vår räkning. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot Dig som klient. Kontakt kan komma att ske via mail, SMS, postala utskick eller på andra sätt.

Klient som inte är föremål för tvist, får ett kundnummer på fakturan och sparas endast i pappersform i 7 års tid. Adress till klient behandlas på samma sätt.

Personuppgifter behandlas jämlikt Art 6 punkt 1 a i Dataskyddsförordningen.

Personuppgifter används inte i marknadsföring, kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering.

Du, som klient, kan vända dig till José García-Valdecasas med frågor om behandlingen av personuppgifter och du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till personuppgifterna vi behandlar, rättelse av felaktiga personuppgifter, att dina personuppgifter skall raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas.

Du har även rätt till dataportabilitet samt att lämna in klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

VI SKYDDAR DIN INTEGRITET

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos Lexur.